WSR_Chongqing Wangfujing-Shapingba   ChongQing

Swarovski Store
Address

China Mainland
ChongQing
400300
Xiaoxin Street 49
Opening hours
Sun: 10:00 AM - 10:00 PM
Mon: 10:00 AM - 10:00 PM
Tue: 10:00 AM - 10:00 PM
Wed: 10:00 AM - 10:00 PM
Thu: 10:00 AM - 10:00 PM
Fri: 10:00 AM - 10:00 PM
Sat: 10:00 AM - 10:00 PM
PHONE

Store services & product categories
Be Swarovski