NIR_Xi’an Wangfujing Dept_BL23   Xi'An

Partner Store
Address

China Mainland
Xi'An
710068
Nan Guan Zheng street 88
Opening hours
Sun: 9:30 AM - 9:30 PM
Mon: 9:30 AM - 9:30 PM
Tue: 9:30 AM - 9:30 PM
Wed: 9:30 AM - 9:30 PM
Thu: 9:30 AM - 9:30 PM
Fri: 9:30 AM - 9:30 PM
Sat: 9:30 AM - 9:30 PM
PHONE

Store services & product categories
Be Swarovski