SIR_Xiamen PCD Store-Zhongshan_XM01   XiaMen

Partner Store
Address

China Mainland
XiaMen
361001
HU LI RUI HUA ROAD 151
Opening hours
Sun: 9:30 AM - 10:00 PM
Mon: 9:30 AM - 10:00 PM
Tue: 9:30 AM - 10:00 PM
Wed: 9:30 AM - 10:00 PM
Thu: 9:30 AM - 10:00 PM
Fri: 9:30 AM - 10:00 PM
Sat: 9:30 AM - 10:00 PM
PHONE

Store services & product categories
Be Swarovski